javascript の実行を許可してください。

พิพิธภัณฑ์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซากิทามะ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนตะวันออกเมืองเกียวดะ

พิพิธภัณฑ์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซากิทามะ

นอกเหนือจากการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีค่าเช่น " สุสานโบราณซาติทะมะโคฟุน" สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 5 ถึงต้นศตวรรษที่ 7 และ " วัตถุที่ขุดพบมูซาชิไซตามะอินาริยามะโคฟุน" ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ และเป็นสถานที่ที่สามารถขึ้นไปยังสุสานโบราณอินาริยามะโคฟุนและมารุฮะกะยามะโคฟุนซึ่งอยู่ภายในสวนสุสานโบราณซะคิทามะ
(โปรดตรวจสอบรายละเอียดสถานอำนวยความสะดวกจาก URL ด้านล่าง)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซากิทามะ
โทร
048-559-1181048-559-1181
โฮมเพจ
https://sakitama-muse.spec.ed.jp/

อื่นๆ

รองรับภาษาต่างประเทศ
อังกฤษ / จีน / สเปน

สถานที่แนะนำในบริเวณใกล้เคียง