javascript の実行を許可してください。

ศาลเจ้าทสึคะโกะชิอินาริ|CHOCOTABI SAITAMA

CHOCOTABI SAITAMA

สถานที่ท่องเที่ยว

พื้นที่ส่วนกลางเมืองวะระบื

ศาลเจ้าทสึคะโกะชิอินาริ

แม้ไม่มีรายละเอียดของปีที่ก่อสร้าง แต่มีการกล่าวกันว่าสร้างขึ้นในยุคเมโอ (1492-1501) และในปีแรกของปีโจเกียว (1684) ว่ากันว่าเมื่อนักบวชชาวพุทธชื่อเก็นไคมากักตัวสวดภาวนาต่อฟุชิมิอินาริเขาได้สร้างเนินพระสูตรที่ฝังสัทธรรมปุณฑริกสูตร 10,000 เล่มและกล่าวกันว่าเนินนี้เป็นต้นกำเนิดของชื่อสถานที่ของสึคะโคชิ(Tsukakoshi) ในบริเวณศาลเจ้านอกจากจะมีศาลเจ้า(Hata) ที่ประดิษฐาน "Shingoro Takahashi" และภรรยาของเขา "Ise" ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของวาราบิแล้วยังมีหินรูปหัวใจที่เรียกว่า "Ito Koiishi" เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพาวเวอร์สโตนทำให้ความรักสมหวัง

วัดและศาลเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าทสึคะโกะชิอินาริ
ที่อยู่
3-2-19 Tsukagoshi, Warabi City, Saitama Prefecture
โทร
048-431-2549 (ศาลเจ้าวาราบิ)048-431-2549 (ศาลเจ้าวาราบิ)
โฮมเพจ
https://www.city.warabi.saitama.jp/shogaigakushu/bunka/bunkazai/1003473.html

เวลาทำการ/ ค่าบริการ

เวลาทำการ
สักการะได้อย่างอิสระ
วันหยุดประจำ
เปิดตลอดทั้งปี
ค่าบริการ
เข้าสักการะฟรี

การเดินทาง

ระบบขนส่งสาธารณะ
เดินประมาณ 9 นาทีจากสถานี "Sakai" JR Keihin Tohoku (ทางออกทิศตะวันออก)
รถยนต์
ประมาณ 15 นาทีจาก Gaikan Urawa IC บนทางด่วน Tokyo Gaikan
ที่จอดรถ
ฟรี: มี